Online prístup k hláseniam o podozreniach na vedľajšie účinky liekov

Zobrazenie domovskej stránky

Táto webová stránka obsahuje údaje o podozreniach na vedľajšie účinky známych tiež ako podozrenia na nežiaduce účinky liekov registrované v Európskom hospodárskom priestore (EHP).

Pokiaľ ide o centralizovaným postupom registrované lieky, prístup k hláseniam sa poskytuje na základe názvu lieku alebo liečiva. Pokiaľ ide o lieky registrované inak ako centralizovaným postupom, prístup sa poskytuje iba na základe názvu liečiva.

Pre prístup k hláseniam o vakcínach proti COVID-19, kliknite prosím na tento link, potom kliknite na písmeno ‘C’ a prejdite nadol až po ‘COVID-19’.

Klúcové informácie
bullet Informácie na tejto webovej stránke sa týkajú podozrení na vedľajšie účinky, t. j. liekových udalostí, ktoré sa pozorovali po použití lieku, ale ktoré nie sú nevyhnutne spojené s liekom alebo zapríčinené liekom.
bullet Informácie o podozreniach na vedľajšie účinky sa nemajú chápať tak, že liek alebo liečivo spôsobuje pozorovaný účinok alebo že je nebezpečné používať ich. Presvedčivé závery o prínosoch a rizikách lieku sa môžu vyvodiť len na základe dôkladného vyhodnotenia a vedeckého posúdenia všetkých dostupných údajov.
Európska lieková agentúra uverejňuje tieto údaje, aby zúčastnené strany vrátane širokej verejnosti mali prístup k informáciám, ktoré európske liekové regulačné autority využívajú na preskúmanie bezpečnosti lieku alebo liečiva. Transparentnosť je jednou z najdôležitejších zásad agentúry.
 EMA
EudraVigilance