Autorské práva

Obsah tejto webovej stránky s názvom Európska databáza hlásení o podozreniach na nežiaduce účinky liekov je chránený autorským právom © EMA [1995 - 2023].

Ak nie je uvedené inak, podľa súčasných právnych predpisov Európskej únie a medzinárodných právnych predpisov vlastníkom autorských práv a databázových práv pre túto webovú stránku a jej obsah je Európska lieková agentúra.

Informácie a dokumenty sprístupnené na týchto webových stránkach sú verejné a môžu sa reprodukovať a/alebo šíriť v plnom rozsahu alebo po častiach, a to bez ohľadu na použité prostriedky a/alebo formát, na nekomerčné aj komerčné účely pod podmienkou, že agentúra sa vždy uvedie ako zdroj týchto materiálov. Uvedenie zdroja sa musí nachádzať na všetkých kópiách týchto materiálov.

Citácie z týchto materiálov sa môžu uvádzať bez predchádzajúceho súhlasu pod podmienkou, že sa vždy uvedie zdroj.

 EMA
EudraVigilance