Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti

Pri každom vyhľadávaní hlásenia sa zobrazí vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti. Na prezeranie jednotlivých hlásení musíte potvrdiť, že ste si prečítali a pochopili toto vyhlásenie. Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti obsahuje tieto informácie:

  • Informácie na tejto webovej stránke nepotvrdzujú potenciálnu súvislosť medzi liekom a pozorovaným účinkom/účinkami.
  • Informácie na tejto webovej stránke sa týkajú predpokladaných súvislostí, v ktorých sú premietnuté pozorovania a názory osoby podávajúcej hlásenie. Vedecké posúdenie vzťahu príčiny a následku medzi liekom a účinkom je súčasťou nepretržitého sledovania prínosov a rizík lieku. V tomto hodnotení sa zohľadňujú mnohé ďalšie faktory, ako sú zdravotný stav a lekárska anamnéza pacienta.
  • Tieto informácie môžu obsahovať známe vedľajšie účinky, ktoré už sú uvedené v Súhrne charakteristických vlastností lieku (SPC) a v Písomnej informácii pre používateľa (PIL).
  • Počet podozrení na vedľajšie účinky v systéme EudraVigilance nemá slúžiť ako podklad pre stanovenie pravdepodobnosti výskytu vedľajšieho účinku, pretože tieto údaje sa musia dať do kontextu s ďalšími faktormi, napríklad koľko osôb užíva tento liek a ako dlho je liek registrovaný.
  • Každý jednotlivý prípad v systéme EudraVigilance sa týka zvyčajne jedného pacienta, v jednom hlásení však môže byť uvedených viac vedľajších účinkov. Počet vedľajších účinkov preto nebude vždy rovnaký ako počet jednotlivých prípadov.
  • Hlásenia o vedľajších účinkoch v systéme EudraVigilance nepredstavujú všetky dostupné informácie týkajúce sa prínosov a rizík lieku a pri rozhodovaní o liečbe pacienta sa nemajú používať samostatne. Najprv sa majú preveriť ďalšie zdroje informácií vrátane informácií o lieku/o predpisovaní lieku.
  • Pacienti a spotrebitelia nemajú ukončiť alebo meniť predpísanú liečbu bez predchádzajúcej konzultácie so zdravotníckym pracovníkom.

 EMA
EudraVigilance