Klauzula o wyłączeniu odpowiedzialności


Wraz z każdym raportem internetowym ukazuje się klauzula o wyłączeniu odpowiedzialności. Aby obejrzeć wybrane raporty należy potwierdzić przeczytanie i zrozumienie klauzuli.
Klauzula zawiera następujące informacje:

  • Informacje zamieszczone na tej stronie internetowej nie stanowią potwierdzenia potencjalnego związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy lekiem, a obserwowanym działaniem (obserwowanymi działaniami).
  • Informacje na tej stronie internetowej dotyczą podejrzeń związków przyczynowo-skutkowych z lekami opartych na obserwacjach i opinii osoby zgłaszającej. Ocena związku przyczynowo-skutkowego między lekiem a działaniem niepożądanym jest częścią ciągłego monitorowania korzyści i ryzyka stosowania leku. W ocenie tej uwzględnia się wiele czynników, takich jak jednostka chorobowa i wywiad chorobowy pacjenta.
  • Zamieszczone informacje mogą zawierać znane działania niepożądane już opisane w charakterystyce produktu leczniczego (ChPL) i ulotce dla pacjenta.
  • Liczba podejrzeń działań niepożądanych w systemie EudraVigilance nie powinna służyć jako podstawa do określenia prawdopodobieństwa wystąpienia danego działania niepożądanego. Podane liczby należy rozpatrywać w kontekście innych czynników, takich jak liczba osób stosujących lek i okres czasu, od kiedy lek jest dostępny w obrocie.
  • Każdy pojedynczy przypadek w systemie EudraVigilance odnosi się zazwyczaj do jednego pacjenta; jednakże w pojedynczym przypadku może być zawarte więcej niż jedno działanie niepożądane. Dlatego liczba działań niepożądanych nie zawsze będzie pokrywać się z liczbą indywidualnych przypadków.
  • Zgłoszenia działań niepożądanych w systemie EudraVigilance nie reprezentują wszystkich dostępnych informacji dotyczących korzyści i ryzyka wynikających ze stosowania leku i nie należy ich traktować jako jedyne źródła informacji przy podejmowaniu decyzji co do sposobu leczenia pacjenta. Należy uwzględnić także inne dostępne źródła informacji, np. takie jak informacja o produkcie/ wskazania do stosowania leku.
  • Pacjenci i konsumenci nie powinni przerywać stosowania leku, ani zmieniać leku bez wcześniejszej konsultacji z osobą wykonującą zawód medyczny.

 EMA
EudraVigilance