Sigurnosna upozorenja za bolesnike

Europska agencija za lijekove objavljuje sigurnosna upozorenja za bolesnike kada izdaje preporuku za značajne izmjene odobrenja za stavljanje lijeka u promet. Državna regulatorna tijela za lijekove također objavljuju sigurnosne informacije za bolesnike o lijekovima odobrenim u državama članicama. Pogledajte popis državnih regulatornih tijela za lijekove u EGP-u,za informacije o kontaktu.

U slučaju zabrinutosti oko lijeka uvijek je potrebno obratiti se liječniku ili ljekarniku. Agencija ne može bolesnicima davati pojedinačne medicinske savjete o njihovom liječenju ili bolesti.

 EMA