Преглед на уеб съобщение

Търсене на уеб съобщения за подозирани нежелани лекарствени реакции можете да извършвате по лекарствен продукт или активно вещество чрез инструмента за преглед A-Z.

Всички уеб съобщения имат еднакво оформление, елементи на данните и функции. Показаната онлайн цифра представлява текущия общ брой на тежките/нетежките спонтанни случаи, съобщени до края на предходната седмица. Данните се актуализират онлайн всеки понеделник.
Информацията, предоставена в уеб съобщенията, се основава на отделни случаи, които отговарят на критериите, описани на уеб страницата относно източника на данните.

Всяко уеб съобщение се състои от 7 раздела

Раздел 1 — Брой на отделните случаи

 • Този раздел показва текущия общ брой на отделните случаи, установени в EudraVigilance, до края на предходната седмица. В него е представена информация относно броя на отделните случаи по възрастова група, пол и географски произход.

Раздел 2 — Брой на отделните случаи, получени с течение на времето

 • Този раздел показва броя на отделните случаи, получени през последните 12 месеца по географски произход.
 • Показана е също линия на тенденцията за посочване на общия брой на отделните случаи.

Раздел 3 — Брой на отделните случаи по страни от ЕИП

 • Този раздел показва броя на отделните случаи по страни в ЕИП.
 • Картата представя относителната честота на разпространение на общия брой на отделните случаи във всяка страна.
 • Графиката показва общия брой на отделните случаи във всяка страна.

Раздел 4 — Брой на отделните случаи по групи реакции

 • Този раздел показва броя на отделните случаи по групи реакции.
 • Групите се основават на класификацията на нежеланата лекарствена реакция, използвана в терминологичния речник MedDRA.
 • Броят на отделните случаи по групи реакции са представени чрез пет изгледа: по възрастова група, пол, тежест, тип съобщаващи лица и географски произход.

Раздел 5 — Брой на отделните случаи за избрана група реакции

 • Този раздел показва броя на отделните случаи за избрана група реакции.
 • Групите се основават на класификацията на нежеланата лекарствена реакция, използвана в терминологичния речник MedDRA.
 • За избрана група реакции има три съобщения: първото представя данните по възрастова група и пол, второто — по тип съобщаващи лица, а третото — по географски произход.

Раздел 6 — Брой на отделните случаи за избрана реакция

 • Този раздел показва броя на отделните случаи за избрана реакция, определена от потребителя.
 • Тя съответства на подозираната реакция, подадена от съобщаващото лица. Този раздел съдържа информация в най-подробен вид.
 • Реакцията се основава на термини от терминологичния речник MedDRA за нежелани лекарствени реакции.
 • За избрана реакция има три съобщения: първото представя данните по възрастова група и пол, второто — по тип съобщаващи лица, а третото — по изход.

Раздел 7 — Табличен списък

 • Този раздел показва табличен списък на отделни случаи въз основа на избор на условия за филтриране.


Допълнителна информация

Важно

Текущият общ брой на отделните случаи в раздел 1 представлява стойността, която трябва да се използва за количествено определяне на общия брой на отделните случаи, подадени в EudraVigilance за избран лекарствен продукт или активно вещество.

В информацията в раздели 3, 4, 5 и 6 се взема(т) предвид подозираната(ите) нежелана(и) лекарствена(и) реакция(и), съобщена(и) в отделен случай. Тъй като отделният случай може да се отнася до повече от една подозирана нежелана лекарствена реакция, информацията НЕ представлява общия брой на отделните случаи, подадени в EudraVigilance, а броя на свързаните нежелани лекарствени реакции.

Информацията в раздели 2 и 7 представя броя на отделните случаи, съобщени за даден период от време.

 EMA
EudraVigilance