Качество на данните

Европейската агенция по лекарствата предоставя услуги за хостинг и поддръжка на EudraVigilance — система, предназначена за събиране на съобщения за подозирани нежелани лекарствени реакции, които се използват за оценяване на ползите и рисковете от лекарствата при разработването им и при проследяване на безопасността от употребата им след разрешаване в Европейското икономическо пространство (ЕИП).

Данните, които можете да намерите на този уебсайт чрез уеб съобщения и други извлечени данни, са подадени по електронен път в EudraVigilance от регулаторните органи по лекарствата и от притежатели на разрешения за употреба (фармацевтични фирми) в ЕИП. Агенцията има ограничен контрол върху пълнотата и точността на наличната информация.

Агенцията осъществява качествен контрол на EudraVigilance. Това включва откриване на дублирания, кодиране на съобщените лекарства и активни вещества и предоставяне на коментари относно качеството на информацията, изпратена от регулаторните органи по лекарствата и притежателите на разрешения за употреба в ЕИП.

Непрекъснатият преглед на данните в EudraVigilance повишава качеството на информацията, предоставена на този уебсайт.

Информацията в EudraVigilance се развива ежедневно, като броят на отделните случаи може да се увеличава или да намалява. Поради това е възможно информацията, публикувана на уебсайта чрез уеб съобщенията, да се променя с времето.

Намаляването на броя на отделните случаи, показани в уеб съобщение, може да се обясни със следните основни причини:

  • впоследствие е получено съобщение за съществуването на отделен случай, в което лекарството, активното вещество или нежеланата лекарствена реакция, за които е сигнализирано, са променени от съобщаващото лице поради нова информация;
  • подадено е съобщение от повече от едно съобщаващо лице (напр. пациент и лекар); по време на качествения преглед подобни дублирания могат да бъдат открити и се обединяват в едно съобщение;
  • дадено съобщение може да бъде премахнато по искане на подателя, като обикновено причината е, че съобщението е погрешно.
 EMA
EudraVigilance