Авторско право

Съдържанието на този уебсайт, наричан още „Европейска база данни на съобщенията за подозирани нежелани лекарствени реакции“, е © EMA [1995-2024].

Освен ако не е посочено друго, съгласно действащото законодателство на Европейския съюз и международно законодателство Европейската агенция по лекарствата е собственикът на авторските права и правата върху базата данни на този уебсайт и неговото съдържание.

Информацията и документите, предоставени на тези уеб страници, са публични и могат да бъдат възпроизвеждани и/или разпространявани изцяло или отчасти, независимо от използваните средства и/или формати, за нетърговски и търговски цели, при условие че Агенцията е посочена като източник на материала. Такова посочване трябва да бъде включено във всяко копие на материала.

Този материал може да бъде цитиран без предварително разрешение, при условие че източникът винаги се посочва.

 EMA
EudraVigilance