Тълкуване на уеб съобщение

Когато преглеждате уеб съобщение за подозирани нежелани лекарствени реакции към лекарство или активно вещество, е важно да разбирате как уеб съобщението се съотнася към профила на безопасност на лекарството.

Следва списък на важните моменти, които да се имат предвид при прегледа на уеб съобщение:

  • За да бъде разрешено за употреба лекарство, ползите от него трябва да превишават свързаните с него рискове от нежелани лекарствени реакции. Към момента на разрешаване за употреба на лекарствата е разгледано съотношението полза/риск и преценката е, че ползите превишават рисковете. Цялата информация, налична на настоящия уебсайт, се отнася до лекарства, оценени по този начин и разрешени за употреба в Европейското икономическо пространство (ЕИП).
  • Информацията на настоящия сайт се отнася до подозирани нежелани лекарствени реакции, иначе казано ефекти, наблюдавани след прилагане на лекарство или лечение с него. Възможно е обаче тези реакции да нямат причинно-следствена връзка с лекарството.
  • Всички лекарства могат да причинят нежелани лекарствени реакции и е важно да се отбележи, че повечето хора приемат лекарства, без да получават никакви нежелани лекарствени реакции.
  • Преди лекарство да бъде пуснато на пазара, информацията относно безопасността и ефикасността му се основава на употребата му при клинични изпитвания. Клиничните изпитвания обаче може да не установят всички нежелани реакции, тъй като обхващат ограничен брой пациенти. Възможно е и развитието на някои нежелани лекарствени реакции да трае дълго и те да настъпят едва след приключване на клиничното изпитване. Често (макар и не винаги) хората, които вземат участие в клинични изпитвания, са здрави или нямат други заболявания, или обичайно не приемат други лекарства. Нещата не стоят така, когато лекарството се използва в реални условия. Ето защо непрекъснатото проследяване след клиничното изпитване е изключително важно за поддържане на обстоен профил на безопасността и ефективността на лекарството. Всички лекарства, разрешени за употреба в ЕИП, непрекъснато се проследяват.
  • Случай може да бъде съобщен въз основа на подозрение, че с него е свързана нежелана лекарствена реакция. Това не означава непременно, че е установена връзка между нея и лекарството. Нежеланата лекарствена реакция може да е възникнала поради други фактори, например заболяването, заради което се приема лекарството, или взаимодействия между две или повече приемани от пациента лекарства.
  • Всяко съобщение за отделен случай трябва да се разглежда в контекста на всички налични данни относно лекарството. Освен спонтанните съобщения вследствие от употребата на лекарството по света, е възможно да има и такива от клинични изпитвания, други проучвания и научната литература. Единствено оценката на всички налични данни позволява да се достигнат надеждни заключения относно ползите и рисковете от лекарствата.
  • Информацията на настоящия уебсайт не може да се използва за определяне на вероятността от развитие на нежелана лекарствена реакция. Трябва да се вземе предвид и друга информация, например колко души приемат лекарството и откога то се предлага на пазара.
  • Информацията представлява само част от информацията, използвана от Европейската агенция по лекарствата и националните регулаторни органи по лекарствата за проследяване на ползите и рисковете от лекарство след разрешаването му за употреба. Останалите видове информация включват проучвания за безопасност след разрешаването за употреба, данни от клинични изпитвания и нови токсикологични данни.
  • За по-обстойна информация относно рисковете и възможните нежелани лекарствени реакции от лекарство винаги се обръщайте към кратката характеристика на продукта и листовката с информация за пациента (придружаваща лекарството). Здравните специалисти, например лекарите и фармацевтите, също могат да предоставят тази информация.

Всички опасения, свързани с лекарство, трябва винаги да се обсъждат със здравен специалист. Агенцията не може да консултира отделни пациенти относно тяхното лечение или състояние.

 EMA
EudraVigilance