Предупреждения за безопасността на пациентите

Европейската агенция по лекарствата публикува предупреждения за безопасността на пациентите, когато препоръчва сериозни изменения в разрешението за употреба на лекарство. Националните регулаторни органи по лекарствата също публикуват информация относно безопасността на пациентите, свързана с лекарства, разрешени за употреба в държавите-членки. За координати за връзка вижте списъка на националните регулаторни органи по лекарствата в ЕИП.

Всички опасения, свързани с лекарство, трябва винаги да се обсъждат с Вашия лекар или фармацевт. Европейската агенция по лекарствата не може да консултира отделни пациенти относно тяхното лечение или състояние.

 EMA
EudraVigilance