Отказ от отговорност

При всяко търсене за уеб съобщение ще видите отказ от отговорност. За да прегледате отделни съобщения, трябва да потвърдите, че сте го прочели и разбрали.

Отказът от отговорност съдържа следната информация:

  • Информацията на уебсайта не представлява потвърждение на потенциална връзка между лекарството и наблюдавания(те) ефект(и).
  • Информацията на уебсайта се отнася до подозирани връзки, които отразяват наблюденията и мненията на съобщаващото лице. Научната оценка на причинно-следствената връзка между лекарството и ефекта представлява част от непрекъснатото проследяване на ползите и рисковете от лекарството. Тя отчита много други фактори, например състоянието и анамнезата на пациента.
  • Информацията може да включва известните нежелани лекарствени реакции, вече включени в кратката характеристика на продукта (КХП) и в листовката.
  • Броят на подозираните нежелани лекарствени реакции в EudraVigilance не трябва да служи като основа за определяне на вероятността от проява на нежелана лекарствена реакция. Причината е, че количествените данни трябва да се разглеждат в контекста на други фактори, например колко души приемат лекарството и откога то се предлага за употреба.
  • Всеки отделен случай в EudraVigilance принципно е свързан с един пациент. Възможно е обаче в едно съобщение да има повече от една нежелана лекарствена реакция. Поради това броят на нежеланите лекарствени реакции невинаги съответства на този на отделните случаи.
  • Съобщенията за нежелани лекарствени реакции в EudraVigilance не представляват цялата налична информация за ползите и рисковете от лекарство и не трябва да се използват самостоятелно за вземане на решения относно режима на лечение на пациента. Първо трябва да се разгледат други източници на информация, включително информацията за продукта/за предписването.
  • Пациентите и потребителите не трябва да спират или променят предписаното лекарство, без да са се посъветвали със здравен специалист.

 EMA
EudraVigilance