Att visa en webbrapport

Du kan söka efter webbrapporter om misstänkta biverkningar för läkemedel eller aktiva substanser med hjälp av A–Z-sökverktyget.

Alla webbrapporter har samma layout, dataelement och funktioner. Den figur som visas är alltid en löpande totalsumma över allvarliga/ej allvarliga spontana fall som rapporterats fram till slutet av föregående vecka. Siffrorna uppdateras online varje måndag.
Informationen i webbrapporterna bygger på enskilda fall som uppfyller de kriterier som anges på webbsidan om datakälla.

Varje webbrapport består av sju flikar

Flik 1 – Antal enskilda fall

 • Denna flik visar det ackumulerade totala antalet enskilda fall som identifierats i EudraVigilance fram till slutet av föregående vecka. Den visar information om antalet enskilda fall ordnade efter åldersgrupp, kön och geografiskt ursprung.

Flik 2 – Antal enskilda fall som mottagits över tid

 • Denna flik visar antalet enskilda fall som mottagits under de senaste 12 månaderna, ordnade efter geografiskt ursprung.
 • En trendkurva visas också för att åskådliggöra det totala antalet enskilda fall.

Flik 3 – Antalet enskilda fall ordnade efter EES-länder

 • Denna flik visar antalet enskilda fall ordnade efter EES-länder.
 • Kartan visar den relativa frekvensfördelningen av det totala antalet enskilda fall i varje land.
 • Grafen visar det totala antalet enskilda fall i varje land.

Flik 4 – Antal enskilda fall ordnade efter biverkningsgrupp

 • Denna flik visar antalet enskilda fall ordnade efter biverkningsgrupper.
 • Biverkningsgrupperna är baserade på en klassificering av biverkningarna med hjälp av MedDRA-lexikonet.
 • Det finns fem visningslägen som visar antalet enskilda fall ordnade efter biverkningsgrupper: åldersgrupp, kön, allvarlighetsgrad, rapportörsgrupp och geografiskt ursprung.

Flik 5 – Antal enskilda fall för en vald biverkningsgrupp

 • Denna flik visar antalet enskilda fall för en utvald biverkningsgrupp.
 • Biverkningsgrupperna är baserade på en klassificering av biverkningarna med hjälp av MedDRA-lexikonet.
 • Det finns tre rapporter för en vald biverkningsgrupp: den första rapporten visar data ordnade efter åldersgrupp och kön, den andra efter rapportörsgrupp och den tredje efter geografiskt ursprung.

Flik 6 – Antal enskilda fall för en vald biverkning

 • Denna flik visar antalet enskilda fall för en vald biverkning, som definieras av användaren.
 • Biverkningen motsvarar den misstänkta biverkning som rapportören har rapporterat. Därmed ger denna flik den mest detaljerade informationsnivån.
 • Biverkningen är baserad på MedDRA-lexikonet över termer för biverkningar.
 • Det finns tre rapporter för en vald biverkning: den första rapporten visar data efter åldersgrupp och kön, den andra efter rapportörsgrupp och den tredje efter resultat.

Flik 7 – Tabeller (line listing)

 • Denna flik visar tabeller (line listings) för enskilda fall, inklusive formulär för en enskild fallrapport, utifrån de filtreringsvillkor som valts.


Mer information

Viktigt

Det ackumulerade totala antalet enskilda fall i flik 1 är det värde som bör användas för att beräkna det totala antalet enskilda fall som har rapporterats till EudraVigilance för ett valt läkemedel eller en vald aktiv substans.

Informationen i flik 3, flik 4, flik 5 och flik 6 gäller den misstänkta biverkning eller de misstänkta biverkningar) som har rapporterats i ett enskilt fall. Eftersom ett enskilt fall kan avse mer än en misstänkt biverkning återger informationen INTE det totala antalet enskilda fall som har rapporterats till EudraVigilance, utan antalet relaterade biverkningar.

Informationen i flik 2 och flik 7 visar antalet enskilda fall som rapporterats under en tidsperiod.

 EMA
EudraVigilance