Åtkomst online till rapporter om misstänkta biverkningar

Hemsidans bild

På denna webbplats kan du se uppgifter om misstänkta biverkningar för läkemedel som godkänts för försäljning inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

För centralt godkända läkemedel beviljas tillgång till rapporter både efter namnet på läkemedlet eller namnet på den aktiva substansen. För ej centralt godkända läkemedel beviljas tillgång bara utifrån namnet på den aktiva substansen.

 

För att läsa rapporterna för COVID-19 vaccin, följ den här länken, och klicka sedan på bokstaven ’C’ och bläddra ned tills “COVID-19”.

Nyckelinformation
punktsats Informationen på denna webbplats gäller misstänkta biverkningar, dvs. medicinska incidenter som har iakttagits efter att ett läkemedel använts, men som inte nödvändigtvis har att göra med eller orsakas av läkemedlet.
punktsats Information om misstänkta biverkningar ska inte tolkas så att läkemedlet eller den aktiva substansen ger upphov till den iakttagna effekten eller är osäkra att använda. Endast genom en utförlig utvärdering och vetenskaplig bedömning av alla tillgängliga uppgifter kan hållbara slutsatser dras om ett läkemedels nytta och risker.
Europeiska läkemedelsmyndigheten offentliggör dessa data för att dess intressenter, däribland allmänheten, ska få tillgång till information som europeiska läkemedelsmyndigheter använder för att granska ett läkemedels eller en aktiv substans säkerhet. Insyn, eller transparens, är myndighetens centrala ledord.
 EMA
EudraVigilance