Friskrivningsklausul

Varje gång du söker efter en webbrapport visas en friskrivningsklausul. För att se enskilda rapporter måste du bekräfta att du har läst och förstått friskrivningsklausulen.

Friskrivningsklausulen innehåller följande information:

  • Informationen på denna webbplats speglar inte någon bekräftelse på en potentiell koppling mellan läkemedlet och den eller de observerade effekterna.
  • Informationen på denna webbplats avser misstänkta samband som speglar rapportörens iakttagelser och åsikter. En vetenskaplig bedömning av ett orsakssamband mellan ett läkemedel och en effekt ingår i den kontinuerliga övervakningen av ett läkemedels nytta och risker, men bedömningen tar även hänsyn till många andra faktorer, såsom patientens medicinska tillstånd och sjukdomsbakgrund.
  • Informationen kan omfatta kända biverkningar som redan finns beskrivna i produktresumén och bipacksedeln.
  • Antalet misstänkta biverkningar i EudraVigilance ska inte tjäna som grund för bestämning av sannolikheten för att en biverkning inträffar. Orsaken till detta är att antalen måste sättas i förhållande till andra faktorer, t.ex. hur många människor som tar läkemedlet och hur länge läkemedlet har funnits på marknaden.
  • Varje enskilt fall i EudraVigilance avser i allmänhet en enda patient, samtidigt som mer än en biverkning kan ha rapporterats i en rapport. Därför kommer inte antalet biverkningar alltid att vara samma som antalet enskilda fall.
  • Biverkningsrapporterna i EudraVigilance utgör inte all tillgänglig information om ett läkemedels nytta och risker och får inte användas isolerat för att fatta beslut om en patients behandlingskur, utan andra informationskällor, såsom produkt-/förskrivningsinformationen, ska i första hand tas i beaktande.
  • Patienter och konsumenter får inte avbryta eller ändra sin förskrivna medicinering utan att först ha diskuterat med hälso- och sjukvårdspersonal.

 EMA
EudraVigilance