Upphovsrätt

Innehållet på den här webbplatsen - Europeiska databasen för rapporter om misstänkta läkemedelsbiverkningar - är © EMA [1995-2022]

I synnerhet och om inte annat anges är Europeiska läkemedelsmyndigheten, enligt EU:s aktuella bestämmelser och internationell lagstiftning, innehavaren till upphovsrätt och databasrättigheter till denna webbplats och dess innehåll.

Information och dokument som görs tillgängliga på dessa webbsidor är offentliga och får återges och/eller spridas, helt eller i delar, oavsett de använda medlen och/eller formaten, för icke-kommersiella och kommersiella syften, under förutsättning att myndigheten alltid anges som materialets källa. Sådan källhänvisning måste ingå i alla kopior av materialet.

Citat kan hämtas från sådant material utan föregående tillstånd, förutsatt att källan alltid anges.

 EMA
EudraVigilance