Patientsäkerhetsvarningar

Europeiska läkemedelsmyndigheten ger ut patientsäkerhetsvarningar när den rekommenderar större förändringar i godkännandet för försäljning för ett läkemedel.

Nationella läkemedelsmyndigheter ger också ut patientsäkerhetsinformation för läkemedel som godkänts i medlemsstaterna. Se listan över nationella läkemedelsmyndigheter inom EES för kontaktinformation.

Alla problem som rör ett läkemedel ska alltid diskuteras med läkare eller apotekspersonal. Europeiska läkemedelsmyndigheten kan inte ge enskilda patienter råd om deras behandling eller sjukdom.

 EMA
EudraVigilance