Viktiga meddelanden om covid-19

Viktig information att tänka på innan du tittar på biverkningsrapporter för covid-19-vaccinerna

 • Informationen på denna webbplats avser misstänkta biverkningar, det vill säga medicinska händelser som har observerats efter administrering av covid-19-vaccinerna, men som inte nödvändigtvis är relaterade till eller orsakade av vaccinet. Dessa händelser kan ha orsakats av en annan sjukdom eller vara förknippade med ett annat läkemedel som patienten tagit samtidigt.
 • EMA:s vetenskapliga bedömning tar hänsyn till många andra faktorer, såsom patientens sjukdomshistoria, frekvensen av den misstänkta biverkningen i den vaccinerade befolkningen jämfört med frekvensen i den allmänna befolkningen och om det är biologiskt troligt att vaccinet kan ha orsakat händelsen.
 • Endast en detaljerad bedömning av all tillgänglig data gör det möjligt att dra robusta slutsatser om fördelarna och riskerna med covid-19-vaccinerna.
 • Varje enskilt fall avser i allmänhet en enskild patient; dock kan mer än en biverkning ha inkluderats i en enda rapport. Därför kommer antalet biverkningar inte att vara detsamma som antalet enskilda fall.
 • Uppgifterna på denna webbplats återspeglar rapporter som lämnats in av nationella behöriga myndigheter och läkemedelsföretag. De kan innehålla duplicerad information. EMA kontrollerar rapporterna som en del av sin vetenskapliga bedömning och det inkluderar även identifiering av dubbletter.

Varning för fall med dödlig utgång

 • Denna webbplats visar inte det totala antalet fall som rapporterats med dödlig utgång. Den visar antalet fall som rapporterats som dödliga för specifika reaktionsgrupper (t.ex. hjärtsjukdomar) och för specifika reaktioner (t.ex. hjärtinfarkt). Eftersom ett enskilt fall kan innehålla mer än en misstänkt biverkning kommer summan av antalet dödsfall per reaktionsgrupp alltid att vara högre än det totala antalet dödsfall.
 • Antalet fall på webbplatsen, inklusive de som rapporterats med dödlig utgång, som kan ha en mängd olika orsaker, bör sättas i samband med de olika vaccinernas exponering (antal givna doser kan variera avsevärt från ett vaccin till ett annat). Data om exponering publiceras av European Centre for Disease Prevention and Control (https://www.ecdc.europa.eu/en).

Vilken information tillhandahåller denna webbplats?

 • Informationen på denna webbplats avser misstänkta biverkningar som rapporterats till EudraVigilance, EU:s läkemedelsövervakningsdatabas utformad för att samla in rapporter om misstänkta biverkningar.
 • De spontana fall som rapporterats till EudraVigilance kommer från patienter och vårdpersonal och skickas in elektroniskt av nationella läkemedelsmyndigheter och läkemedelsföretag.
 • Dessa rapporter används för att utvärdera fördelarna och riskerna med läkemedel under deras utveckling och för att övervaka deras säkerhet efter deras godkännande inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).
 • Informationen på denna webbplats kan inkludera kända biverkningar som redan är listade i produktresumén och bipacksedeln.
 • EMA måste följa EU:s dataskyddslagstiftning och därför avslöjas inte vissa dataelement (t.ex. land där en specifik reaktion inträffade) för att skydda individers identitet.

Mer information

 

 EMA
EudraVigilance