Wyłączenie odpowiedzialności

Za każdym razem przy wyszukiwaniu raportu internetowego ukazuje się klauzula o wyłączeniu odpowiedzialności. Aby obejrzeć poszczególne raporty należy potwierdzić przeczytanie i zrozumienie klauzuli o wyłączeniu odpowiedzialności.

Klauzula zawiera następujące informacje:

  • Informacje zamieszczone na tej stronie internetowej nie stanowią potwierdzenia potencjalnego związku pomiędzy lekiem, a obserwowanym działaniem (obserwowanymi działaniami).
  • Informacje na tej stronie internetowej dotyczą podejrzewanych związków odzwierciedlających obserwacje i opinie osoby zgłaszającej. Ocena naukowa związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy lekiem, a działaniem jest częścią stałego monitorowania korzyści i ryzyka leku. W ocenie uwzględnia się wiele czynników, takich jak jednostka chorobowa i wywiad chorobowy pacjenta.
  • Informacja może zawierać znane działania uboczne już wymienione w charakterystyce produktu leczniczego (ChPL) i ulotce dla pacjenta.
  • Liczba podejrzewanych działań ubocznych w systemie EudraVigilance nie powinna służyć jako podstawa do określenia prawdopodobieństwa wystąpienia danego działania ubocznego. Podane liczby należy rozpatrywać w kontekście innych czynników, takich jak liczba osób stosujących lek i długość czasu, od kiedy lek jest dostępny w obrocie.
  • Każdy pojedynczy przypadek w systemie EudraVigilance odnosi się zazwyczaj do jednego pacjenta; jednakże w zgłoszeniu może być zawarte więcej niż jedno działanie uboczne. Dlatego liczba działań ubocznych nie zawsze będzie pokrywać się z liczbą indywidualnych przypadków.
  • Zgłoszenia działań ubocznych w systemie EudraVigilance nie odzwierciedlają wszystkich dostępnych informacji dotyczących korzyści i ryzyka płynących ze stosowania leku inie należy ich wykorzystywać bez kontekstu do podejmowania decyzji co do schematu leczenia u pacjenta. Należy najpierw uwzględnić inne źródła informacji, takie jak informacja o produkcie/ wskazania do stosowania leku.
  • Pacjenci i konsumenci nie powinni przerywać stosowania leku, ani zmieniać leku bez wcześniejszej konsultacji z osobą wykonującą zawód medyczny.

 EMA
EudraVigilance