Disclaimer

Telkens wanneer u naar een webrapport zoekt, wordt een disclaimer weergegeven. Voordat u individuele rapporten kunt bekijken, moet u bevestigen dat u de disclaimer hebt gelezen en begrepen.

De disclaimer bevat de volgende informatie:

  • De informatie op deze website dient niet ter bevestiging van een potentieel verband tussen het geneesmiddel en de waargenomen bijwerking(en).
  • De informatie op deze website betreft vermoedelijke verbanden die de waarnemingen en meningen van de indiener weerspiegelen. Een wetenschappelijke beoordeling van een oorzakelijk verband tussen een geneesmiddel en een bijwerking maakt deel uit van de voortdurende bewaking van de baten en risico's van een geneesmiddel; bij de beoordeling wordt rekening gehouden met een groot aantal andere factoren, zoals de medische toestand en de medische voorgeschiedenis van de patiënt.
  • De informatie heeft mogelijk betrekking op bekende bijwerkingen die al worden vermeld in de samenvatting van de productkenmerken (SPC) en in de bijsluiter.
  • Het aantal vermoedelijke bijwerkingen in EudraVigilance mag niet als basis dienen voor het vaststellen van de mate van waarschijnlijkheid dat een bijwerking optreedt. Dat is, omdat de aantallen in de juiste context moeten worden geplaatst met andere factoren, zoals hoeveel mensen het geneesmiddel gebruiken en hoe lang het geneesmiddel al in de handel is.
  • Elk individueel geval in EudraVigilance verwijst doorgaans naar een enkele patiënt; in een rapport kan echter melding worden gemaakt van meerdere bijwerkingen. Het aantal bijwerkingen komt dan ook niet altijd overeen met het aantal individuele gevallen.
  • De rapporten over bijwerkingen in EudraVigilance weerspiegelen niet alle beschikbare informatie over de voordelen en risico's van een geneesmiddel en mogen niet op zichzelf staand worden gebruikt als basis voor besluiten ten aanzien van de behandelingsmethode van een patiënt; andere informatiebronnen, zoals de product/voorschrijvingsinformatie, moeten eerst worden geraadpleegd.
  • Patiënten en consumenten mogen het gebruik van hun medicatie niet stopzetten of wijzigen zonder voorafgaand overleg met een professionele zorgverlener.

 EMA
EudraVigilance