Valvonta EU:ssa

Lääkkeiden turvallisuuden valvonta eli lääketurvatoiminta tarkoittaa haittavaikutusten ja muiden lääkkeeseen liittyvien ongelmien havaitsemiseen, arviointiin, ymmärtämiseen ja ehkäisemiseen tähtäävää tutkimusta ja toimintaa. Euroopan unionissa (EU) on käytössä tiukka järjestelmä lääketurvatoiminnan suunnittelun, hyväksytyn lääkkeen turvallisuuden arvioinnin sekä tarvittaessa asianmukaisten toimien toteuttamista varten kansanterveyden suojelemiseksi.

EU:n lääketurvajärjestelmä

Euroopan unionin lakisääteinen lääketurvajärjestelmä koostuu seuraavista toimijoista:

  • jäsenvaltioiden kansalliset lääkevalvontaviranomaiset
  • Euroopan komissio, joka on toimivaltainen viranomainen Euroopan unionissa keskitetysti hyväksyttyjen lääkkeiden osalta
  • Euroopan lääkevirasto, joka vastaa keskitetysti hyväksytyistä lääkevalmisteista ja järjestelmän koordinoinnista.

Järjestelmän tehtävät

Euroopan unionin järjestelmän tehtävät ovat seuraavat:

  • tiedonkeruu kaikista saatavilla olevista lähteistä, mukaan lukien tapausselostukset yksittäisistä potilaista, epidemiologiset tutkimukset ja kliiniset tutkimukset
  • tietojen analysointi ja mahdollisia uusia tai muuttuvia riskejä koskevien signaalien tunnistaminen
  • myyntiluvan haltijoiden toimittamien riskinhallintasuunnitelmien, tapausselostusten, tutkimusraporttien, säännöllisten turvallisuuskatsausten ja hyöty-haittatasapainon arviointi
  • myyntiluvan haltijoiden tarkastaminen
  • riskien arviointi todennäköisyyden, vakavuuden ja riskitekijöiden osalta
  • riskinhallinta usein lisätutkimusten ja lääkkeen käyttöä rajoittavien toimien avulla.

Lääkeyhtiöiden lääketurvatoiminta

Yhtiöllä, joka on tietyn lääkkeen myyntiluvan haltija, on lakisääteinen velvollisuus kerätä tietoa jatkuvasti ja toteuttaa lääketurvatoimintaa. Tiedot on toimitettava annetuissa määräajoissa viranomaisille, ja mahdollisesta kehittymässä olevasta huolenaiheesta, joka koskee lääkkeen hyöty-haittatasapainoa, on ilmoitettava välittömästi. Tarvittaessa viranomaiset voivat pyytää lisätutkimuksia. Käytössä on erilaisia virallisia menettelyjä valmistetietojen päivittämiseen ja muiden turvallisuustoimien toteuttamiseen. Näiden toimenpiteiden kiireellisyys vaihtelee. Lääkeyhtiöihin voidaan tehdä tarkastuksia.

Euroopan lääkevirastolla on keskeinen tehtävä lääkkeiden turvallisuusvalvonnassa Euroopan unionissa. Tällä saralla viraston pääasiallinen tehtävä on Euroopan lääketurvajärjestelmän koordinointi, tiedon tuottaminen lääkkeiden turvallisesta ja tehokkaasta käytöstä sekä EudraVigilance-järjestelmän hallinta ja ylläpito. Virastolla on erityisiä lisätehtäviä keskitetysti hyväksyttyjen lääkevalmisteiden osalta (esimerkiksi signaalien havaitseminen). Katso lisätietoja viraston Euroopan lääketurvajärjestelmää tukevasta työstä.

 EMA
EudraVigilance