EudraVigilance

Euroopan lääkevirasto vastaa EudraVigilance-järjestelmän kehittämisestä, ylläpitämisestä ja koordinoimisesta. Järjestelmä on tarkoitettu epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittamiseen.

EudraVigilanceen toimitetut ilmoitukset sisältävät tietoa lääkkeiden epäillyistä haittavaikutuksista, joista on ilmoitettu ennen lääkkeen hyväksymistä ja sen jälkeen. Järjestelmän avulla voidaan havaita signaaleja epäillyistä, aiemmin tuntemattomista haittavaikutuksista ja saada uutta tietoa tunnetuista haittavaikutuksista.

Tiedot EudraVigilancessa

EudraVigilancen kliinisten tutkimusten moduuli:

  • kliinisten interventiotutkimusten toimeksiantajien ilmoittamat epäillyt odottamattomat vakavat haittavaikutukset (SUSARit);

EudraVigilancen myyntiluvallisten lääkkeiden moduuli: epäillyt vakavat ja ei-vakavat haittavaikutukset, lähde:

  • terveydenhuollon ammattilaisten ja potilaiden oma-aloitteiset eli spontaanit ilmoitukset
  • myyntiluvan myöntämisen jälkeiset tutkimukset (ei-interventiotutkimukset))
  • maailmanlaajuinen tieteellinen kirjallisuus (spontaanit, ei-interventio)

EudraVigilancessa olevia tietoja hyväksytyistä lääkkeistä analysoidaan säännöllisesti kahden tai neljän viikon välein.
Lääketurvallisuuden riskinarviointikomitea (PRAC) arvioi EudraVigilancesta tulevia signaaleja, joiden perusteella se saattaa ehdottaa sääntelytoimia.

EudraVigilancea käyttävät ETA-alueen lääkevalvontaviranomaiset, Euroopan lääkevirasto ja lääkeyhtiöt, joilla on myyntilupia ETA-alueella.

Eri sidosryhmien ilmoitusvelvollisuudet on määritetty EU:n lainsäädännössä, erityisesti asetuksessa (EY) N:o 726/2004, direktiivissä 2001/83/EY, sellaisena kuin se on muutettuna, direktiivissä 2001/20/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa EU) N:o 536/2014 ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden kliinisistä lääketutkimuksista ja direktiivin 2001/20/EY kumoamisesta. Katso lisätietoja EudraVigilance-verkkosivuston etusivulta.
Yksityiskohtaista tietoa lääketurvatoiminnasta Euroopan unionissa on julkaisussa Guideline on good pharmacovigilance practices: Module VI – Management and reporting of adverse reactions to medicinal products.

Lisätietoja siitä, miten virasto tulkitsee tietoja lääkkeisiin liittyvistä ilmoitetuista epäillyistä haittavaikutuksista, on julkaisussa Guide on the interpretation of spontaneous case reports of suspected adverse reactions to medicines.

 EMA
EudraVigilance