Κατανόηση μιας διαδικτυακής αναφοράς

Όταν βλέπετε μια διαδικτυακή αναφορά πιθανολογούμενων παρενεργειών (γνωστές επίσης ως ανεπιθύμητες ενέργειες φαρμάκων) για ένα φάρμακο ή μία δραστική ουσία, είναι σημαντικό να κατανοείτε πώς σχετίζεται η διαδικτυακή αναφορά με τη συνολική εικόνα ασφάλειας ενός φαρμάκου.

Ακολουθεί ένας κατάλογος σημαντικών στοιχείων που πρέπει να λαμβάνετε υπόψη όταν βλέπετε μια διαδικτυακή αναφορά:

  • Για να λάβει ένα φάρμακο έγκριση για χρήση, τα οφέλη του θα πρέπει να υπερτερούν των τυχόν σχετικών κινδύνων για εμφάνιση παρενεργειών. Κατά το χρόνο έγκρισης ενός φαρμάκου, η σχέση οφέλους-κινδύνου έχει αξιολογηθεί και έχει κριθεί ότι τα οφέλη υπερτερούν των κινδύνων. Όλες οι πληροφορίες που διατίθενται στον παρόντα δικτυακό τόπο σχετίζονται με φάρμακα που έχουν αξιολογηθεί κατ' αυτόν τον τρόπο και έχουν λάβει έγκριση για τη χρήση τους στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ).
  • Οι πληροφορίες στον παρόντα δικτυακό τόπο σχετίζονται με τις πιθανολογούμενες παρενέργειες, με άλλα λόγια, ενέργειες που έχουν παρατηρηθεί μετά τη χορήγηση ή τη θεραπεία με ένα φάρμακο. Ωστόσο, αυτές οι πιθανολογούμενες παρενέργειες μπορεί να μην σχετίζονται ή να μην προκαλούνται από το φάρμακο.
  • Όλα τα φάρμακα μπορούν να προκαλέσουν παρενέργειες και είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι περισσότεροι άνθρωποι λαμβάνουν φάρμακα χωρίς να εμφανίσουν καμία παρενέργεια.
  • Πριν κυκλοφορήσει ένα φάρμακο στην αγορά, οι πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά του βασίζονται στη χρήση του φαρμάκου σε κλινικές δοκιμές. Ωστόσο, κατά τις κλινικές δοκιμές μπορεί να μην είναι δυνατός ο εντοπισμός όλων των παρενεργειών, καθώς ο αριθμός ασθενών που περιλαμβάνεται στις δοκιμές αυτές είναι περιορισμένος. Επίσης, ορισμένες παρενέργειες μπορεί να εμφανιστούν μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα και μόνο μετά την ολοκλήρωση της μελέτης. Συχνά (αλλά όχι πάντα), τα άτομα που λαμβάνουν μέρος σε κλινικές δοκιμές είναι υγιή ή δεν πάσχουν από άλλες νόσους ή συνήθως δεν παίρνουν άλλα φάρμακα. Οι συνθήκες δεν είναι οι ίδιες όταν το φάρμακο χρησιμοποιείται στην «πραγματική ζωή». Επομένως, η συνεχής παρακολούθηση μετά την κλινική δοκιμή είναι ουσιώδους σημασίας, για τη διατήρηση μιας ολοκληρωμένης εικόνας ασφάλειας και αποτελεσματικότητας του φαρμάκου. Όλα τα φάρμακα που έχουν λάβει έγκριση για χρήση στον ΕΟΧ παρακολουθούνται διαρκώς.
  • Μια περίπτωση μπορεί να αναφερθεί βάσει υποψίας ότι η παρενέργεια συνδέεται με το φάρμακο. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχει τεκμηριωθεί κάθε σχέση μεταξύ του φαρμάκου και της παρενέργειας· η παρενέργεια μπορεί να έχει εμφανιστεί λόγω άλλων παραγόντων, για παράδειγμα η νόσος για την οποία χορηγείται το φάρμακο ή μια αλληλεπίδραση μεταξύ δύο ή περισσότερων από τα φάρμακα που λαμβάνει ο ασθενής.
  • Κάθε μεμονωμένη περίπτωση θα πρέπει να εξετάζεται στο πλαίσιο όλων των διαθέσιμων δεδομένων σχετικά με το φάρμακο. Εκτός από τις αυθόρμητες αναφορές που προκύπτουν από τη χρήση του φαρμάκου παγκοσμίως, μπορεί επίσης να υπάρχουν αναφορές από κλινικές δοκιμές, άλλες μελέτες και την επιστημονική βιβλιογραφία. Η εξαγωγή τεκμηριωμένων συμπερασμάτων σχετικά με τα οφέλη και τους κινδύνους ενός φαρμάκου είναι δυνατή μόνο με την αξιολόγηση όλων των διαθέσιμων δεδομένων.
  • Οι πληροφορίες του παρόντος δικτυακού τόπου δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον καθορισμό της πιθανότητας εμφάνισης μιας παρενέργειας. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη άλλες πληροφορίες, όπως πόσα άτομα λαμβάνουν το φάρμακο και για πόσο χρονικό διάστημα κυκλοφορεί στην αγορά.
  • Οι πληροφορίες αποτελούν μέρος μόνο των πληροφοριών που χρησιμοποιούνται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές φαρμάκων για την παρακολούθηση των οφελών και των κινδύνων ενός φαρμάκου μετά την έγκρισή του. Άλλοι τύποι πληροφοριών προέρχονται μεταξύ άλλων από μελέτες ασφαλείας μετά τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας, δεδομένα κλινικών δοκιμών και νέα τοξικολογικά δεδομένα.
  • Για πιο ολοκληρωμένες πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους ή τις πιθανές παρενέργειες ενός φαρμάκου, ανατρέχετε πάντα στην περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος και το φύλλο οδηγιών χρήσης (περιλαμβάνονται με το φάρμακο). Οι επαγγελματίες του τομέα της υγείας όπως γιατροί και φαρμακοποιοί μπορούν επίσης να παρέχουν αυτές τις πληροφορίες.

Τυχόν ανησυχίες σχετικά με ένα φάρμακο θα πρέπει πάντα να συζητούνται με έναν επαγγελματία υγείας. Ο Οργανισμός δεν μπορεί να συμβουλέψει μεμονωμένους ασθενείς σχετικά με τη θεραπεία ή την πάθησή τους.

 EMA
EudraVigilance