Προειδοποιήσεις ασφάλειας για τους ασθενείς

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων εκδίδει προειδοποιήσεις ασφάλειας για τους ασθενείς όταν συνιστά σημαντικές αλλαγές στην άδεια κυκλοφορίας ενός φαρμάκου. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές φαρμάκων εκδίδουν επίσης τέτοιες πληροφορίες ασφάλειας για τους ασθενείς οι οποίες σχετίζονται με φάρμακα που έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας στα κράτη μέλη. Για στοιχεία επικοινωνίας ανατρέξτε στον κατάλογο εθνικών ρυθμιστικών αρχών φαρμάκων στον ΕΟΧ.

Τυχόν ανησυχίες σχετικά με ένα φάρμακο θα πρέπει πάντα να συζητούνται με τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων δεν μπορεί να συμβουλέψει μεμονωμένους ασθενείς σχετικά με τη θεραπεία ή την πάθησή τους.

 EMA
EudraVigilance