<

Αποποίηση ευθύνης

Κάθε φορά που αναζητάτε μια διαδικτυακή αναφορά θα εμφανίζεται μια δήλωση αποποίησης ευθύνης. Για να δείτε μεμονωμένες αναφορές πρέπει να επιβεβαιώσετε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει τη δήλωση αποποίησης ευθύνης.
Η δήλωση αποποίησης ευθύνης περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

  • Οι πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα δικτυακό τόπο δεν αντικατοπτρίζουν καμία επιβεβαίωση πιθανής σύνδεσης μεταξύ του φαρμάκου και των παρατηρούμενων ενεργειών.
  • Οι πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα δικτυακό τόπο αφορούν πιθανολογούμενους συσχετισμούς που αντικατοπτρίζουν τις παρατηρήσεις και τις απόψεις του αναφέροντος. Η επιστημονική αξιολόγηση της σχέσης αιτίας-αποτελέσματος μεταξύ ενός φαρμάκου και μιας επίδρασης αποτελεί μέρος της διαρκούς παρακολούθησης των οφελών και των κινδύνων ενός φαρμάκου· στην αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη πολλοί άλλοι παράγοντες, όπως η ιατρική κατάσταση και το ιατρικό ιστορικό του ασθενούς.
  • Οι πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν γνωστές παρενέργειες που αναφέρονται ήδη στην περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος (ΠΧΠ) και στο φύλλο οδηγιών χρήσης.
  • Ο αριθμός των πιθανολογούμενων παρενεργειών στο EudraVigilance δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως βάση για τον προσδιορισμό της πιθανότητας εμφάνισης μιας παρενέργειας. Αυτό συμβαίνει γιατί οι αριθμοί πρέπει να εξεταστούν σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες, όπως τον αριθμό των ατόμων που λαμβάνουν το φάρμακο και τον χρόνο κατά τον οποίο το προϊόν διατίθεται στην αγορά.
  • Κάθε μεμονωμένο περιστατικό στο EudraVigilance αναφέρεται γενικά σε έναν ασθενή· ωστόσο, μια αναφορά μπορεί να περιέχει περισσότερες από μία παρενέργειες. Επομένως, ο αριθμός παρενεργειών δεν θα είναι πάντα ίδιος με τον αριθμό των μεμονωμένων περιστατικών.
  • Οι αναφορές παρενεργειών στο EudraVigilance δεν αντιπροσωπεύουν όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τα οφέλη και τους κινδύνους ενός φαρμάκου και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μεμονωμένα για τη λήψη αποφάσεων για το θεραπευτικό σχήμα ενός ασθενούς· πρώτα θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη άλλες πηγές πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων αυτών που σχετίζονται με το προϊόν και τη συνταγογράφησή του.
  • Οι ασθενείς και οι καταναλωτές δεν θα πρέπει να διακόπτουν ή να αλλάζουν το συνταγογραφημένο φάρμακο χωρίς να συμβουλεύονται πρώτα έναν επαγγελματία υγείας.

 

 EMA
EudraVigilance