Betingelser for bruk

Hver gang du søker etter en nettrapport vil du bli vist betingelsene for bruk (disclaimer). For å se individuelle meldinger må du bekrefte at du har lest og forstått betingelsene.

Betingelsene for bruk inneholder følgende opplysninger:

  • Informasjonen på dette nettstedet gjenspeiler ikke en bekreftelse av en mulig sammenheng mellom legemidlet og de(n) observerte virkningen(ene).
  • Informasjonen på dette nettstedet gjelder en mistenkt sammenheng som gjenspeiler melderens observasjoner og meninger. En vitenskapelig vurdering av årsakssammenhengen mellom et legemiddel og en virkning er en del av den løpende overvåkingen av nytten og risikoen ved et legemiddel. Vurderingen tar høyde for mange andre faktorer, f.eks. pasientens sykdomstilstand og -historikk.
  • Informasjonen kan omfatte kjente bivirkninger som allerede finnes i preparatomtalen og pakningsvedlegget.
  • Antallet mistenkte bivirkninger i EudraVigilance kan ikke tjene som grunnlag for å avgjøre sannsynligheten for at en bivirkning kan forekomme. Grunnen til dette er at det er nødvendig å sette antallet i sammenheng med andre faktorer, f.eks. hvor mange mennesker som tar legemidlet, og hvor lenge legemidlet har vært på markedet.
  • Hvert enkelttilfelle i EudraVigilance viser til en enkelt pasient, men flere bivirkninger kan imidlertid ha blitt meldt i samme melding. Derfor vil antallet bivirkninger og antallet enkeltmeldinger ikke alltid stemme overens.
  • Bivirkningsrapportene i EudraVigilance representerer ikke all tilgjengelig informasjon om nytten og risikoen ved et legemiddel og bør ikke benyttes isolert når det skal treffes beslutninger om pasientens behandling; andre informasjonskilder, herunder produkt-/forskrivingsinformasjon bør konsulteres først.
  • Pasienter og forbrukere bør ikke stoppe eller endre foreskrevet medisinsk behandling uten først å ha snakket med helsepersonell.

 EMA
EudraVigilance