Επιγραμμική πρόσβαση σε αναφορές πιθανολογούμενων παρενεργειών

Εικόνα αρχικής σελίδας

Στον παρόντα δικτυακό τόπο μπορείτε να δείτε δεδομένα σχετικά με πιθανολογούμενες παρενέργειες, γνωστές επίσης ως ανεπιθύμητες ενέργειες φαρμάκων, για φάρμακα που έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ). Για φάρμακα που έχουν εγκριθεί μέσω κεντρικής διαδικασίας, η πρόσβαση στις αναφορές είναι δυνατή μέσω της ονομασίας του φαρμάκου ή της ονομασίας της δραστικής ουσίας. Για φάρμακα που δεν έχουν εγκριθεί μέσω κεντρικής διαδικασίας, η πρόσβαση είναι δυνατή μόνο μέσω της ονομασίας της δραστικής ουσίας.

Please note: the drug treatment duration in the line listing of individual cases might be displayed in days although the reported drug treatment duration was not provided in days but in another unit. We are currently working on resolving this issue.

Βασικές πληροφορίες
κουκκίδα Οι πληροφορίες στο παρόντα δικτυακό τόπο σχετίζονται με πιθανολογούμενες παρενέργειες , δηλ. ιατρικά συμβάντα που έχουν παρατηρηθεί μετά τη χρήση ενός φαρμάκου, αλλά που δεν σχετίζονται απαραίτητα ή έχουν προκληθεί από το φάρμακο.
κουκκίδα Οι πληροφορίες σχετικά με πιθανολογούμενες παρενέργειες δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι σημαίνουν ότι το φάρμακο ή η δραστική ουσία προκαλεί το παρατηρούμενο συμβάν ή ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια. Η εξαγωγή τεκμηριωμένων συμπερασμάτων σχετικά με τα οφέλη και τους κινδύνους ενός φαρμάκου είναι δυνατή μόνο με λεπτομερή αξιολόγηση και επιστημονική εκτίμηση όλων των διαθέσιμων δεδομένων.
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων δημοσιεύει αυτά τα δεδομένα έτσι ώστε τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένου του γενικού κοινού, να μπορούν να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που χρησιμοποιούν οι ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές για τον έλεγχο της ασφάλειας ενός φαρμάκου ή μιας δραστικής ουσίας. Η βασική αρχή που διέπει τις δραστηριότητες του Οργανισμού είναι η διαφάνεια.
 EMA
EudraVigilance