Åtkomstpolicy

Europeiska läkemedelsmyndighetens styrelse godkände åtkomstpolicyn för EudraVigilance i december 2010. En omfattande revidering antogs av styrelsen i december 2015 baserat på farmakovigilanslagstiftningen. EudraVigilance är ett system som utformats för insamling av rapporter om misstänkta biverkningar. Dessa rapporter används för att utvärdera nyttan och riskerna med läkemedlen under deras utveckling och övervaka deras säkerhet efter att de godkänts inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Systemet har använts sedan december 2001.

I EudraVigilance Access Policy beskrivs hur intressenter, t.ex. nationella läkemedelsmyndigheter i EES-länderna, hälso- och sjukvårdspersonal, patienter och konsumenter, liksom innehavare av godkännande för försäljning och akademin, kan komma åt information om misstänkta biverkningar som lämnats in elektroniskt till EudraVigilance.

Målen för policyn är att

  • skapa insyn för allmänheten, som direkt berörs av de beslut som EU:s nätverk av tillsynsmyndigheter fattar om godkännandet och övervakningen av läkemedel, inklusive övervakning och bedömning av läkemedelssäkerheten,
  • underlätta övervakningen av läkemedlens säkerhet efter att de godkänts och släppts ut på marknaden,
  • stödja signaldetekterings- och valideringsverksamhet som rör alla godkända läkemedel i EU,
  • göra det möjligt att använda data om biverkningar för forskningsändamål för att bidra till att främja och skydda folkhälsan och stödja innovationskapaciteten hos den europeiska medicinforskningen,
  • omgående rapportera alla misstänkta biverkningar som uppstår inom EES till WHO,
  • stärka samarbetet med läkemedelsmyndigheterna i tredjeländer när det gäller säkerhetsövervakning av läkemedel.

I den reviderade policyn fastställs sex intressentgrupper och deras respektive åtkomstnivåer som sammanfattas enligt följande:

Intressentgrupp Dataåtkomst för EudraVigilance Förutsättningar och mekanismer för åtkomst
Intressentgrupp I

Läkemedelsmyndigheterna, Europeiska läkemedelsmyndigheten och Europeiska kommissionen
Fullständig åtkomst till alla data för signaldetektering och dataanalys Registrering med lösenords-skyddad tillgång till EudraVigilance
Intressentgrupp II

Hälso- och sjukvårdspersonal och allmänhetenAlla spontana rapporter i form av sammanställda data och tabeller (line listings) baserade på begränsade uppgifter.
Portalen Adrreports.eu

Intressentgrupp III

Innehavare av godkännande för försäljning


1. Åtkomst till alla uppgifter för fall som skickats till EV och rapporter från den medicinska litteraturen som myndigheten fört in i EudraVigilance.

2. Åtkomst till begränsade datauppsättningar för substanser för deras läkemedel för signaldetektering

3. Åtkomst till utvidgad datauppsättning för substanser för deras läkemedel, inklusive fallbeskrivning för signalvalidering i fritext

Registrering med lösenordsskyddad åtkomst till EudraVigilance


Sekretessåtagande och lösenordsskyddad åtkomst till EudraVigilance

Intressentgrupp IV

Akademin

1. Alla spontana rapporter i form av sammanställda data och tabeller baserade på begränsade uppgifter (som för intressentgrupp II)

2. Utvidgad datauppsättning baserad på studieprotokoll (samma som för intressentgrupp III.2) för forskningsändamål.

Portalen Adrreports.euSekretessåtagande och tillhandahållande av ad hoc-datauppsättning som utarbetats av myndigheten

Obs: ingen förhandsgranskning av studieprotokoll eller publikationer

Intressentgrupp V

WHO:s Uppsala Monitoring Centre
Utvidgad datauppsättning enligt överenskommelse med WHO

Dataöverföringsavtal och daglig elektronisk dataöverföring

Intressentgrupp VI

Läkemedelsmyndigheter i
tredje länder

1. Alla spontana rapporter i form av sammanställda data och tabeller baserade på begränsade uppgifter (som för intressentgrupp II)

2. Utvidgad datauppsättning om begäran om säkerhetsövervakning

Portalen Adrreports.eu


Ad hoc-datauppsättning som myndigheten utarbetat

Mer information

 EMA
EudraVigilance