Internetipõhine juurdepääs võimalike kõrvaltoimete teatistele

Avalehe kujutis

Sellel veebilehel on Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP) müügiloa saanud ravimite võimalike kõrvaltoimete teave.

Tsentraalse menetlusega müügiloa saanud ravimite korral saab teatistele juurdepääsu nii ravimi kui ka toimeaine nimetuse järgi. Mittetsentraalse menetlusega müügiloa saanud ravimite korral saab juurdepääsu ainult toimeaine nimetuse järgi.

Please note: the drug treatment duration in the line listing of individual cases might be displayed in days although the reported drug treatment duration was not provided in days but in another unit. We are currently working on resolving this issue

Põhiteave
punkt Selle veebilehe teave on seotud võimalike kõrvaltoimetega, st meditsiiniliste nähtudega, mida on täheldatud ravimi kasutamise ajal, aga mis ei pruugi olla ravimiga seotud või ravimi poolt põhjustatud.
punkt Võimalike kõrvaltoimete teavet ei tohi tõlgendada teabena selle kohta, nagu põhjustaks ravim või ravimi toimeaine täheldatud kõrvaltoime või et ravimit oleks ohtlik kasutada. Üksnes üksikasjalik hinnang ja kõikide kättesaadavate andmete teaduslik hindamine võimaldab teha kindlaid järeldusi ravimi kasulikkuse ja riskide kohta.
Euroopa Ravimiamet avaldab need andmed selleks, et sidusrühmadel (sh üldsusel) oleks juurdepääs teabele, mida Euroopa regulatiivasutused kasutavad ravimi või toimeaine ohutuse uurimisel. Läbipaistvus on üks Euroopa Ravimiameti juhtpõhimõtetest.
 EMA
EudraVigilance