Online prístup k hláseniam o podozreniach na vedľajšie účinky

Zobrazenie domovskej stránky

Táto webová stránka obsahuje údaje o podozreniach na vedľajšie účinky známych tiež ako podozrenia na nežiaduce účinky liekov pre povolené lieky v Európskom hospodárskom priestore (EHP).

Pokiaľ ide o centrálne povolené lieky, prístup k hláseniam sa poskytuje na základe názvu lieku alebo účinnej látky. Pokiaľ ide o lieky povolené inak ako centrálne, prístup sa poskytuje iba na základe názvu účinnej látky.

Please note: the drug treatment duration in the line listing of individual cases might be displayed in days although the reported drug treatment duration was not provided in days but in another unit. We are currently working on resolving this issue.

Klúcové informácie
bullet Informácie na tejto webovej stránke sa týkajú podozrení na vedľajšie účinky, t. j. liekových udalostí, ktoré sa pozorovali po použití lieku, ale ktoré nie sú nevyhnutne spojené s liekom alebo zapríčinené liekom.
bullet Informácie o podozreniach na vedľajšie účinky sa nemajú chápať tak, že liek alebo účinná látka spôsobuje pozorovaný účinok alebo že je nebezpečné používať ich. Presvedčivé závery o prínosoch a rizikách lieku sa môžu vyvodiť len na základe dôkladného vyhodnotenia a vedeckého posúdenia všetkých dostupných údajov.
Európska agentúra pre lieky uverejňuje tieto údaje, aby zúčastnené strany vrátane širokej verejnosti mali prístup k informáciám, ktoré európske regulačné orgány využívajú na preskúmanie bezpečnosti lieku alebo účinnej látky. Transparentnosť je hlavnou zásadou agentúry.
 EMA
EudraVigilance