Онлайн достъп до съобщения за подозирани нежелани лекарствени реакции

Изображение на началната страница

На този уебсайт можете да преглеждате данните относно подозирани нежелани лекарствени реакции към лекарства, разрешени за употреба в Европейското икономическо пространство (ЕИП). За лекарствата, разрешени за употреба по централизирана процедура, достъп до съобщенията се предоставя едновременно по името на лекарството или това на активното вещество. За разрешените за употреба по други процедури достъпът се предоставя само въз основа на името на активното вещество.

Please note: the drug treatment duration in the line listing of individual cases might be displayed in days although the reported drug treatment duration was not provided in days but in another unit. We are currently working on resolving this issue.

Ключова информация
bullet Информацията на настоящия уебсайт се отнася до подозирани нежелани лекарствени реакции, т.е. медицински събития, наблюдавани след използването на лекарство, но с което нямат непременно причинно-следствена връзка.
bullet Не трябва да се разбира, че информацията относно подозираните нежелани лекарствени реакции означава, че лекарството или активното вещество причинява наблюдавания ефект или не е безопасно за употреба. Единствено подробна оценка и научен преглед на всички налични данни позволяват да се достигнат надеждни заключения относно ползите и рисковете от лекарствата.
Европейската агенция по лекарствата публикува настоящите данни, за да могат заинтересованите страни, включително обществеността, да имат достъп до информацията, която европейските регулаторни органи използват за преглед на безопасността на даден лекарствен продукт или активно вещество. Прозрачността е основен ръководен принцип на Агенцията.
 EMA
EudraVigilance