Tiešsaistes piekļuve ziņojumiem par iespējamām blaknēm

Timekla vietnes veidols

Šaja timekla vietne jus varat aplukot datus par iespējamām blaknēm, ko dēvē arī par iespējamām Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ) reģistrēto zāļu blakusparādībām.

Centralizēti reģistrētām zālēm piekļuve ziņojumiem tiek piešķirta gan pēc zāļu nosaukuma, gan pēc aktīvās vielas nosaukuma. Zālēm, kas nav centralizēti reģistrētas, piekļuvi piešķir, tikai pamatojoties uz aktīvās vielas nosaukuma.

Please note: the drug treatment duration in the line listing of individual cases might be displayed in days although the reported drug treatment duration was not provided in days but in another unit. We are currently working on resolving this issue.

Butiskaka informacija
aizzime Šaja timekla vietne ieklauta informacija par iespējamām blaknēm, t. i., par medicīniskiem traucējumiem, kas novēroti pēc zāļu lietošanas, bet kas kas ne vienmēr var būt ierosināti vai saistīti ar zāļu lietošanu.
aizzime Informāciju par iespējamām blaknēm nevajadzētu interpretēt tā, it kā tā nozīmētu, ka zāles vai aktīvā viela izraisa novēroto ietekmi vai ka to lietošana nav droša. Tikai visu pieejamo datu detalizēta novērtēšana un zinātniska izpēte ļauj izdarīt viennozīmīgus secinājumus par zāļu ieguvumu un risku.
Eiropas Zāļu aģentūra publicē šos datus, lai ieinteresētās personas, arī sabiedrība, varētu piekļūt informācijai, ko Eiropas zāļu aģentūras izmanto, lai pārskatītu zāļu vai aktīvās vielas drošumu. Pārredzamība ir Aģentūras galvenais darbības princips.
 EMA
EudraVigilance